ماه: نوامبر 2019

جراحی انکوپلاستی پستان

سرطان پستان از دير باز برای بانوان يك بيماری هولناك بوده است. علاوه بر عوارض اصل و جانبی سرطان بر روی بدن بيمار، اصلی ترين رنج بيمار از دست دادن يك عضو مهم زنانه كه در زيبايش تأثير زيادی داشته است. روش های جديد تخليه پستان در طول 10 سال گذشته به طور قابل چشمگيری […]

ادامه مطلب